معاونت بررسی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری

ایــن معاونــت بــه منظــور بررســی های اقتصــادی، سیاســتگذاری، برنامه‌ریــزی، جــذب ســرمایه‌گذاری‌های داخلــی و خارجــی  وپیگیــری اقدامــات موثــر بــرای تامیــن مالــی مــورد نیــاز کارآفرینــان و ســرمایه‌گذاران بخــش خصوصــی از ســوی نظــام بانکــی و اعتبــاری کشــور و همچنیــن ارتقــای ســطح همکاری‌هــای بین‌المللــی  و جــذب شــرکت‌های موفــق ملــی  وبین‌المللــی در منطقــه مکــران تشــکیل شــده اســت.

دکمه بازگشت به بالا