معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

ایــن معاونــت بــا مطالعــات و آمايــش منطقــه، بــا برنامــه‌ريــزی ده ســاله پيشــرفت‌های اقتصــادی، اجتماعــی، زيســت‌محيطی، علــم و فــناوری وروابــط بيــن‌الملــل وامنيــت، رشــد ۵ واحــد درصــد بــه توليــد ناخالــص ملــی كشــور را پيــش‌بينــی نمــوده اســت. الــزام ايــن برنامــه  پيــاده‌ســازی مــاده ۶۸ قانــون دائمــی برنامه‌هــای توســعه كشــور بــا اخــذ قوانيــن ومقــررات خــاص و مديريــت واحــد منطقــه مــی‌باشــد. بــراي بهــره‌بــرداری از نظــرات نخبــگان و خبــرگان كشــور بــر آنيــم مطالعــات صــورت گرفتــه و برنامــه‌ريزی‌هــا در منطقــه را در ســايت مكــران گذاشــته و از نقــد و پيشــنهاد مخاطبيــن عزيــز بهــره‌منــد گرديــم.

دکمه بازگشت به بالا