معاونت فرهنگی و مشارکت اجتماعی

هــدف اصلــی ایــن معاونــت قــراردادن «آمــوزش و توانمنــد ســاختن جامعــه بومــی» بــه عنــوان اصــل ضمانــت بهــره‌بــرداری از پروژه‌هــای توســعه‌ایی اســت تــا از ایــن طریــق بتــوان عــلاوه بــر دســتیابی بــه مفهومــی صحیــح ازآبادانــی و شــاخص‌های توســعه محلــی، بــه ترجمــان درســتی از لزوم و ارتبــاط میــان طــرح‌هــای توســعه‌ایی و جامعــه بومــی دســت یافــت.
بــدون شــک برقــراری چنیــن ارتباطــی عــلاوه بــر تدقیق طرح‌هــای توســعه‌ایی مبتنــی بــر پتانســیل‌های منطقــه‌ای ظرفیت‌هــای اجتماعــی  اقتصــادی، مفهومــی قابــل درک بــرای جامعــه بومــی شــده و لاجــرم مشــارکت اجتماعــی مــردم را بــه عنــوان ضمانــت اجرایــی طــرح‌هــای توســعه‌ایــی بــه دنبــال خواهــد داشــت. در چنیــن شــرایطی  اســت کــه مــی‌تــوان از توســعه همــه جانبــه ســخن گفــت و پایــداری آن را بــه دلیــل همــراه کــردن تمــام جنبه‌هــای اقتصــادی، اجتماعــی، محیطــی و… بــا خــود تضمیــن نمــود  ودر ایــن صــورت پیشــرفت و آبادانــی منطقــه چیــزی دور از ذهــن نخواهــد بــود.

دکمه بازگشت به بالا