معاونت فنی و نظارت عملیاتی

چشــم‌انــداز: دسترســی جامعــه محلــی و فعــالان اقتصــادی منطقــه بــه زیرســاخت‌های امکاناتــی بــا قیمــت، کیفیــت و کمیــت مطلــوب و متناســب بــا نیازهــای توســعه بــه منظــور مرتفــع کــردن عــدم تــوازن‌هــا و افزایــش ظرفیت‌هــای رقابــت‌پذیــری منطقــه‌ایــی.
ماموریــت معاونــت: نظــارت عملیاتــی بــر عملکــرد دســتگاه‌هــای تخصصــی و تســهیل‌گــری در خصــوص احــداث زیــر بناهــای اساســی و زیــر ســاخت‌های اقتصــادی منطقــه.

دکمه بازگشت به بالا