معاونت فنی و نظارت عملیاتی

  • معاونت فنی و نظارت عملیاتی

    چشــم‌انــداز: دسترســی جامعــه محلــی و فعــالان اقتصــادی منطقــه بــه زیرســاخت‌های امکاناتــی بــا قیمــت، کیفیــت و کمیــت مطلــوب و متناســب بــا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا